ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองและสังคม

ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองและสังคม

กระบวนการการปฏิรูปการเมืองและสังคม

1. ให้รัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง จากบุคคลที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านประชาธิปไตยและด้านการเมืองภาคประชาชน ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
 ผู้แทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนจากสมาชิกวุฒิสภา
 ผู้แทนจากนักวิชาการ
 ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน
 ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
 ผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน
2. ให้คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 ศึกษา รวบรวมความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและสังคม
 เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นการปฏิรูปการเมืองและสังคม
 จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองและสังคม และการเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมาย หรือนโยบายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองและสังคม
 เผยแพร่และสื่อสารการปฏิบัติหน้าที่กับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3. ให้คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
4. ให้รัฐสภานำข้อเสนอการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ มาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เป้าหมายการปฏิรูปการเมืองและสังคม

1. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จักต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าการใช้อำนาจรัฐ
ของทุกองค์กรจะต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. สิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง จักต้องสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนและชุมชนสามารถ
มีส่วนร่วมในการกำหนดเจตจำนงทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม
3. สิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตและสวัสดิการสังคม จักต้องสร้าง
หลักประกันให้ประชาชนทุกคนได้รับสวัสดิการสังคมและการประกันสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การรับบริการสาธารณสุข
การศึกษา การทำงาน ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น
4. การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ จักต้องการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม เช่น การปฏิรูปที่ดินและการปรับโครงสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรม
และในอัตราก้าวหน้า อาทิ ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีการซื้อขายถ่ายโอนหุ้น ภาษีจากโอกาส
ทางนโยบาย รวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านค่าจ้าง
5. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จักต้องสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ
ของทุกองค์กร และเสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชนในการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ
6. การกระจายอำนาจ จักต้องกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง
สามารถกำหนดและแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชน
และชุมชนท้องถิ่น

สาระสำคัญในการปฏิรูปการเมืองและสังคม

1. การปฏิรูปสวัสดิการสังคม : เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการสังคมอันหลักประกันพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แรงงานตกงาน และผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ
2. ปฏิรูปที่ดิน : เพื่อการกระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนมีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
3. ปฏิรูปสื่อและการเข้าถึงข้อมูล : เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของสื่อและสามารถเข้าถึงสื่อสาธารณะในทุกรูปแบบ รวมทั้งต้องสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพในการควบคุมตรวจสอบกันเอง และลดการแทรกแซงจากรัฐและกลุ่มทุน
4. ปฏิรูปการกระจายอำนาจ : เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง โดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค
5. ปฏิรูปการเกษตร : เพื่อคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย ในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหาร
6. ปฏิรูประบบภาษี : เพื่อลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มคน โดยการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความธรรม โดยการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีหุ้น ภาษีรายได้ ภาษีที่ดิน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก เป็นต้น
7. ปฏิรูประบบการศึกษา : เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีสิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือกที่ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
8. ปฏิรูปการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีสิทธิในการจัดการและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเป็นธรรม
9. ปฏิรูปรูประบบสุขภาพ : เพื่อให้คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน
10. ปฏิรูปการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
11. ปฏิรูปรูปการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างประเทศ และได้รับการเยี่ยวยาเมื่อได้รับผลกระทบจากการทำข้อตกลงดังกล่าว
12. ปฏิรูประบบการคุ้มครองแรงงาน : เพื่อให้ประชาชนมีงานทำได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสิทธิในการรวมตัวการเจรจาต่อรอง
13. ปฏิรูปความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย : เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชายในการประกอบอาชีพ การได้รับการศึกษา การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ตำแหน่งทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมในทางการเมือง รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ
14. ปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค : เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวของผู้บริโภค มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่าทัน และได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
15. ปฏิรูปการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน : เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้และเข้าถึงสาธารณูปโภคอันจำเป็นอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา พลังงาน โทรศัพท์ ระบบขอนส่งมวลชน เป็นต้น
16. ปฏิรูปการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบายสาธารณะ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจและสังคม การจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ
17. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

สร้างการเมืองกินได้ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
สมัชชาคนจน เครือข่ายสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายคนพิการ
เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายสื่อภาคประชาชน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายโลกาภิวัฒน์ (FTA WACTH)

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>