ประกาศรับสมัครคนทำงานเพื่อสังคม พิจารณารับ”รางวัลสันติประชาธรรม”

June 8, 2015 11:55 am ข่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรม ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม

รำลึก 100 ปี ชาตะกาล อ.ป๋วย

รางวัลสันติประชาธรรม
สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
ตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๑. หลักการและเหตุผล
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักพัฒนา ท่านได้ประกอบคุณงามความดีรับใช้ชาติและสังคมนานัปการ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นเสรีไทยผู้หนึ่งอีกด้วย แม้หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อาจารย์ป๋วยจะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไป แต่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนเสมอมา โดยที่ไม่ต้องเอ่ยถึงคุณูปการของท่านในทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่คนไทยเท่านั้นที่ให้การยอมรับท่าน หากยังรวมถึงในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน ดังมูลนิธิแมกไซไซ มอบรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะให้ท่าน ในปี ๒๕๐๘
ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นชอบจัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสานต่อจากคณะเตรียมงานก่อนหน้านี้ขึ้น สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรมของท่าน ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ดังนั้น จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมตามแนวทางสันติประชาธรรมของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อรับรางวัลสันติประชาธรรม

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
๒.๒ (๑) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมในแนวทางสันติประชาธรรม ให้มีกำลังทรัพย์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และ (๒) เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลที่มีผลงานเด่นชัด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ สืบไป
๒.๓ เพื่อเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๓. คุณสมบัติของผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม
๓.๑ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๓.๓ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา
๔.๑ ทำงานสอดคล้องกับแนวคิดสันติประชาธรรมของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๔.๒ เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปรับใช้กลุ่มประชาชน ที่ประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม
๔.๓ เป็นผู้ที่ยังคงทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนควรแก่การยกย่องเชิดชู
๔.๕ เป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดยกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม

๕. ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก
๕.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกวงการ เพื่อรวบรวมและคัดเลือกบุคคลและส่งให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม พิจารณา
๕.๒ คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
๕.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรม

๖. การพิจารณาตัดสิน
การพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลสันติประชาธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม ทั้งนี้ ผลของการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯให้ถือที่เป็นสุด และหากปีใด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัล ให้งดรางวัลสำหรับปีนั้น

๗. คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม
๗.๑ นายเดช พุ่มคชา ประธาน
๗.๒ นายศิโรช อังสุวัฒนะ กรรมการ
๗.๓ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร กรรมการ
๗.๔ นางจุฬา สุดบรรทัด กรรมการ
๗.๕ นายบุญสม อัครธรรมกุล กรรมการ
๗.๖ นายทรรศิน สุขโต กรรมการ
๗.๗ ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการ

๘. รางวัล
รางวัลสันติประชาธรรม ได้แก่ เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโล่เกียรติยศ ๑ รางวัล

๙. กำหนดการมอบรางวัล
ในวันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ จัดที่หอประชุมศรีบูรพาในงาน ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย

๑๐. กองเลขาประสานงาน
ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
๔๐๙ ชั้น ๓ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๕ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๑-๑๒๑๖
อนุสรณ์ ไชยพาน ๐๘๖- ๕๗๑- ๖๖๖๑ ngocod.thai@gmail.com
กษิดิษ อนันทนาธร ๐๘๙- ๖๔๒ – ๔๓๓๓ law_dit@hotmail.com

ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>