ป่าไม้-ที่ดิน ปัญหาที่ยังมีทางออก

scan0054 scan0055
กป.อพช.ได้จัดการประชุมระดมสมองของคณะบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับปัญหาป่าไม้ที่ดิน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 57 ณ ห้องประชุมชั้น3 ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา จากการที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตาม “แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อนุมัติเมื่อวันที่ 6ส.ค.57 นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งในการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯมีการใช้มาตรการที่รุนแรง ทั้งจับกุมดำเนินคดี การไล่รื้อชุมชนบ้านเรือน ห้ามมิให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ตนใช้ประโยชน?ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
กป.อพช.จึงจัดทำเอกสารซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ บทวิเคราะห์พัฒนาการและความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน และ ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป เป็นการเรียบเรียงและประมวลเนื้อหาที่มีการอภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกัน โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย
การจัดทำเอกสารฉบับนี้ กป.อพช.ต้องการที่จะเสนอไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลและแนวความคิดในการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทฯ และดำเนินการปรับปรุงปฏิรูปนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในระยะยาวต่อไป

ผู้สนใจเอกสารฉบับนี้สามารถ ติดต่อเข้ามาได้ที่
โทรศัพท์ 0-2691-1216 โทรสาร 0-2691-1216
อีเมล ngocod.thai@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>