เค้าโครงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

เค้าโครงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

กลไกและกระบวนการการปฏิรูปประเทศไทย
1.ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย มาจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านประชาธิปไตยหรือการเมืองภาคประชาชน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจำนวนสัดส่วนหญิง ชาย ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
• ผู้แทนจากพรรคการเมือง
• ผู้แทนจากนักวิชาการ
• ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน
• ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
• ผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
• ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ผู้แทนจากสถาบันภาคการผลิต
2.ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
• ศึกษารวบรวมความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย
• เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย
• จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย และการเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมาย หรือนโยบายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทย
• เผยแพร่และสื่อสารการปฏิบัติหน้าที่กับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3.ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
4.แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
5.ให้มีสำนักงานเลขานุการที่เป็นอิสระและให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินงาน

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศไทย
1. ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน จักต้องบังเกิดขึ้น ความเหลื่อมล้ำต้องหมดสิ้นไป
2. ประชาชนต้องมีหลักประกัน ในการได้รับสวัสดิการสังคมและการประกันสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
3. อำนาจการบริหารถูกกระจายไปสู่ประชาชน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถกำหนดและแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของตน
4. การบริหารจัดการงานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดและติดตามตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล

ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทย
เป้าหมายที่ 1: ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน จักต้องบังเกิดขึ้น ความเหลื่อมล้าต้องหมดสิ้นไป
1.ปฏิรูประบบภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน โดยการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม ด้วยการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีหุ้น ภาษีรายได้ ภาษีที่ดิน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก เป็นต้น
2. ปฏิรูประบบการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
3.ปฏิรูประบบการเกษตร เพื่อคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย รักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารชองประเทศ สร้างระบบการตลาดและการค้าที่เป็นธรรม
4.ปฏิรูปที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนมีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ยอมรับระบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนในที่ดินตามความเหมาะสมและตามความจำเป็น สร้างระบบที่ยุติธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์ จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับรูปแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.ปฏิรูปการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีสิทธิในการจัดการและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและเป็นธรรม
6.ปฏิรูปสื่อ ระบบการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล โดยประชาชนมีส่วนในการบริหารสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อสามารถกระจายข่าวสารข้อมูลของตนไปสู่สาธารณะ สื่อสาธารณะต้องไม่ถูกควบคุมโดยรัฐและทุน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถควบคุมตรวจสอบกันเองในด้านจรรยาบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแทรกแซงจากรัฐและกลุ่มทุน
7.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
8.ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อให้คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน

เป้าหมายที่ 2.ประชาชนมีหลักประกัน ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย
1.ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการสังคม อันเป็นหลักประกันพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงาน คนจนเมือง เกษตรกรขนาดเล็ก และคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ
2. ปฏิรูปสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้และเข้าถึงสาธารณูปโภคอันจำเป็นอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา พลังงาน โทรศัพท์ ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น
3.ปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของผู้บริโภค มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและเท่าทัน และได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย

เป้าหมายที่ 3 : อำนาจการบริหารถูกกระจายไปสู่ประชาชน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถกำหนดและแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของตน
1.ปฏิรูปการกระจายอำนาจ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง โดยการเพิ่มสิทธิหรืออำนาจให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนในการตัดสินใจกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
2.ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการการศึกษาจากรัฐอย่างเท่าเทียม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และมีสิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือกบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายที่ 4 : การบริหารจัดการงานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
1.ปฏิรูปกลไกสถาบันทางการเมือง เพื่อให้กระบวนการได้มาของฝ่ายนิติบัญญัต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระมาจากประชาชน และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจที่เป็นรูปธรรม
2.เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ

เป้าหมายที่ 5 : ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลและติดตามตรวจสอบ
1.ปฏิรูปการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในการใช้กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ
2.ปฏิรูปการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการกำหนดนโยบายสาธารณะ
3.ปฏิรูปการจัดทำข้อตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และได้รับการเยียวยาเมื่อได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว และให้การลงทุนต่างประเทศของไทยจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>