ปฏิรูปประเทศไทย

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญประชาชน 2558 ฉบับสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

December 24, 2015

ตามที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ก่อนนำไปให้ประชาชนลงมติ โดยร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือนมกราคม 2559 นั้น คณะทำงานยุทธศาสตร์สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ได้จัดประชุมสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อประมวลเนื้อหาข้อเสนอรัฐธรรมนูญของประชาชน และนำเสนอต่อสาธารณะ สนใจเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด “รัฐธรรมนูญใหม่ : สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ฯ” ได้ ดาวน์โหลด ข้อเสนอรัฐธรรมนูญของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป 2558

เค้าโครงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

November 4, 2014

1.ปฏิรูประบบภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน โดยการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม ด้วยการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า
2. ปฏิรูประบบการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
3.ปฏิรูประบบการเกษตร เพื่อคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย
4.ปฏิรูปที่ดิน

ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง

November 4, 2014

ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง
ปฏิรูปโครงสร้างสังคม กระจายอำนาจสู่ประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ
เวทีสัญญาประชาคม ประชาชนพบพรรคการเมือง
โดยเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน