จับตาประเทศไทย

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญประชาชน 2558 ฉบับสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

December 24, 2015

ตามที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ก่อนนำไปให้ประชาชนลงมติ โดยร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือนมกราคม 2559 นั้น คณะทำงานยุทธศาสตร์สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ได้จัดประชุมสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อประมวลเนื้อหาข้อเสนอรัฐธรรมนูญของประชาชน และนำเสนอต่อสาธารณะ สนใจเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด “รัฐธรรมนูญใหม่ : สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ฯ” ได้ ดาวน์โหลด ข้อเสนอรัฐธรรมนูญของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป 2558

ปฐมบท รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

October 21, 2014

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เป็นผลผลิตร่วมที่กลั่นมาจากการปฏิบัติการทางสังคมของประชาชนคนเล็กคนน้อยในสังคมร่วมกับองค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มานานนับหลายสิบปี โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนของประชาชนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง

ชง’ประยุทธ์’เร่งดันวาระด่วน พุ่งเป้าปรับใหญ่ภาคเกษตร-ฟื้นเชื่อมั่น ก.ท่องเที่ยวดัน”ปีเที่ยววิถีไทย”เป้า2.2ลล.

September 10, 2014

25 สิงหาคม 2557 หน่วยงานรัฐชง’ประยุทธ์’ดันแผนระยะสั้นบริหารประเทศ พาณิชย์เสนอดูแลข้าว9พันบาท/ตัน พร้อมผนึกกระทรวงเกษตรฯกำหนดยุทธศาสตร์ภาคเกษตรทั้งระบบ ด้านกระทรวงการคลังดัน “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ควบ”ภาษีมรดก” ขณะคมนาคมเล็งขออนุมัติรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 5 เส้นทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ารับพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้(25 ส.ค.) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโรดแมพปฏิรูปประเทศตามที่ประกาศไว้ราว 1 ปี ช่วงมีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศถือว่ามีความสำคัญและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีการปฏิรูปหลายด้าน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3 เดือนแรกในช่วงการบริหารของคสช.นั้น มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก อาทิ การเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เร่งรัดจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 9 หมื่นล้านบาท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเร่งอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ที่ค้างมานานตั้งแต่ปีก่อน ผลการสำรวจหลายสำนัก ประชาชน นักธุรกิจ และเกือบทุกภาคส่วน ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ และทีมครม.ใหม่ แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน อันดับแรก คือ ต้องการให้แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ปัญหาปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ แหล่งน้ำทำการเกษตร ยาเสพติด ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสินค้าราคาแพง ส่วนประเด็นรองลงไปคือ […]

ผ่า 8 ยุทธศาสตร์งบปี 2558

August 18, 2014

15 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยคาดว่าจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 186,240.7ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.2% มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น และเร่งรัดการวางรากฐานที่ดีของประเทศให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบ 2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 222,762.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลก ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายการป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานข่าวทั้ง ในและต่างประเทศ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 169,112.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพ ทางการคลังในระยะยาว สร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต […]

TDRI ชี้สลายผูกขาด!ปตท.อยู่ใต้กม.แข่งขันการค้า

August 18, 2014

3 กรกฎาคม 2557 “ทีดีอาร์ไอ”เสนอปฏิรูปพลังงานสลายผูกขาด ให้ปตท.อยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันการค้า ยกเลิกเก็บกองทุนน้ำมัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดแถลงข่าว “การปฎิรูปพลังงานไทย” โดยดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ดร.เดือนเด่น แถลงว่า ตนแยกปัญหาเรื่องก๊าซ เป็น 3 ประเด็น คือ 1.ปัญหาด้านประสิทธิภาพ 2.สิทธิของประชาชนในการใช้พลังงาน 3ธรรมาธิบาลในกิจการพลังงาน ซึ่งปัญหาด้านประสิทธิภาพ แยกเป็นเรื่องของการผูกขาด เช่น โรงแยกก๊าซมีทั้งหมด 6 โรง แต่เป็นของบริษัทปตท.แต่เพียงผู้เดียว หากต้นน้ำมีเจ้าของคนเดียว ปลายน้ำจะทำอย่างไร เราจึงมีข้อเสนอในการสลายการผูกขาด ระยะสั้น คือ ผลักดันให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศ third party access ให้คนที่ 3 สามารถใช้สถานีของปตท.ได้ สำหรับท่อก๊าซและสถานี รับ-จ่ายอย่างรวดเร็วที่สุดและปตท.ออก third party access code หลังจากนั้นเตรียมการแยกบัญชีและแยกนิติบุคคลสำหรับท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซ กำหนดให้ปตท.อยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันการค้า […]

คสช.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์คมนาคม รถไฟทางคู่ 8 เส้นทาง วงเงินรวมกว่า 8.6 แสนล้านบาท

July 30, 2014

คสช.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์คมนาคม รถไฟทางคู่ 8 เส้นทาง วงเงินรวมกว่า 8.6 แสนล้านบาท ใช้รางขนาดเดิม 1 เมตร 6 เส้นทางรวม 1.2 แสนล้าน พร้อมปรับแบบ 2 เส้นทาง รองรับรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทน”รถไฟความเร็วสูง” วงเงินกว่า 7.4 แสนล้านบาท เชื่อมรถไฟความเร็วสูงจีน พร้อมสั่งเดินหน้ารถไฟฟ้ากทม.-ปริมณฑล 10 สาย ตามแผนเดิม

ประจินหารือคมนาคม เคาะโครงสร้างพื้นฐาน

July 25, 2014

“ประจิน” เรียก “สร้อยทิพย์” หารือโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 5 ด้าน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อหัวหน้า คสช.ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ หวังเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อ่วม!ค่าไฟฟ้าจ่อปรับขึ้น6บาท แนะ4ข้อปรับโครงสร้างพลังงาน ถกกองทุนอนุรักษ์ฯดัน2โครงการ

July 25, 2014

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ชี้ภายใน 10 ปีค่าไฟฟ้าไทยปรับขึ้นเป็น 6 บาท เหตุไทยเปิดสัมปทานปิโตรเลียมไม่ได้กว่า 7 ปีแล้ว ทำให้ต้องนำเข้าแอลเอ็นจีราคาแพงมาใช้แทน เตรียมเสนอ 4 ข้อปรับโครงสร้างพลังงาน ได้สั่งปรับแผนกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติเดินหน้า 2 โครงการด้านวิจัยและพลังงานทดแทน

รสนา จี้ ปตท. คืนท่อส่งก๊าซให้รัฐ เกาะติด กกพ. ล็อกสเปกโรงไฟฟ้าไอพีพี

July 25, 2014

10 กรกฎาคม 2557 “รสนา” แนะใช้ระบบจ้างเอกชนผลิตในแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ ให้รัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมตั้งแต่ต้นทาง พร้อมโอนระบบท่อส่งก๊าซทั้งหมดจาก ปตท.กลับเป็นของรัฐ พร้อมยันเกาะติดคดีเรกูเลเตอร์ล็อกสเปกประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพี 5 พันเมกะวัตต์ ย้ำไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาดีเซล หวั่นกระทบค่าครองชีพประชาชน น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ “ปฏิรูปพลังงาน : โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร” ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า ภาคประชาชนเรียกร้องที่จะให้เกิดการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง คือการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ควรจะให้ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐและประชาชน ไม่ใช่ของเอกชนผ่านระบบสัมปทานเหมือนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยในส่วนของสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุลงในปี 2565 และ 2566 ทั้งของบริษัท ปตท.สผ.และของเชฟรอน ที่ทรัพย์สินทั้งหมดที่เอกชนลงทุนจะต้องตกเป็นของรัฐ และพบว่ายังมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมเหลืออยู่จำนวนมากนั้น รัฐควรที่จะเลือกวิธีการจ้างผลิต ที่เอกชนจะได้รับเฉพาะค่าจ้าง ส่วนปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั้งหมดจะเป็นของรัฐ ซึ่งจะสอดรับกับระบบท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล ที่ควรจะต้องเรียกคืนจาก ปตท.ให้กลับมาเป็นของรัฐทั้ง 100% โดยแนวทางดังกล่าวจะทำให้รัฐมีรายได้จากทรัพยากรมากขึ้นกว่าระบบที่เป็นอยู่ ในขณะที่การเตรียมการของรัฐที่จะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 นั้น เห็นว่ารัฐไม่ควรที่จะใช้ระบบสัมปทานแล้ว แต่ควรจะเปลี่ยนมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนที่มาเลเซียและอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้อยู่ เพราะระบบดังกล่าวจะทำให้รัฐยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียม ไม่ใช่ระบบสัมปทานที่ปิโตรเลียมเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้รับสัมปทาน นางรสนากล่าวว่า ทางกลุ่มจะจับตาปฏิรูปพลังงานไทย และติดตามข้อร้องเรียนของ “คณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและสร้างธรรมาภิบาล” ซึ่งได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]

คสช.เดินหน้าขึ้นก๊าซ-น้ำมัน ชาวบ้านฝันค้างเบนซินลดไม่ถึง7บาท

July 25, 2014

8 กรกฎาคม 2557 คสช.จ่อขึ้นราคาก๊าซ-น้ำมันดีเซล คาดภายในเดือน ก.ค.57 สรุปชัดพร้อมเล็งปรับลดเบนซินเอาใจประชาชน ระบุลดเต็มที่ไม่ถึง 7 บาทต่อลิตร พร้อมโยนรัฐบาลใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.ย. ฟันธงยกเลิกกองทุนน้ำมันฯ หรือไม่ สนพ.สั่งตรึงราคาแอลพีจีอุตสาหกรรมชนเพดานสูงสุด 30.13 บาทต่อกิโลกรัมต่อ แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ จะสรุปตัวเลขราคาการปรับขึ้นก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) และน้ำมันดีเซลเท่าไหรได้ในเดือน ก.ค.2557 นี้ โดยการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้น้ำมันเบนซินที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว แต่เงินเก็บกลับนำไปใช้ชดเชยราคาแอลพีจีให้ภาคขนส่งและครัวเรือนได้ใช้ราคาต่ำ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมันเบนซิน “คสช.อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะปรับราคาทั้งระบบในลักษณะใด และอัตราเท่าไหร่ ส่วนเบนซินนั้นจะปรับลดลงแต่ไม่ถึง 7-10 บาทต่อลิตร ตามที่มีกระแสข่าวออกมา เนื่องจากการลดราคาเบนซินจะต้องคำนึงถึงปัจจัยกองทุนน้ำมันฯ ที่มีภาระอยู่กว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่ง คสช.กำลังพิจารณาผลกระทบจากการปรับลดราคาเบนซินว่า ถ้าลดราคาลงมากจะทำให้ไม่มีเงินมาลดภาระกองทุนฯ รวมทั้งจะทำให้ไม่มีเงินสำหรับพยุงราคาแก๊สโซฮอล์ต่างๆ โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์อี 85 และแก๊สโซฮอล์อี 20 นอกจากนี้จะส่งผลกระทบให้ประชาชนหันไปใช้น้ำมันเบนซินสูงขึ้น และเป็นผลให้การธุรกิจแก๊สโซฮอล์ได้รับผลกระทบทั้งระบบได้ ” แหล่งข่าวกล่าว […]