ข่าว

ประกาศรับสมัครคนทำงานเพื่อสังคม พิจารณารับ”รางวัลสันติประชาธรรม”

June 8, 2015

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรม ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม รางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๑. หลักการและเหตุผล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักพัฒนา ท่านได้ประกอบคุณงามความดีรับใช้ชาติและสังคมนานัปการ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นเสรีไทยผู้หนึ่งอีกด้วย แม้หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อาจารย์ป๋วยจะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไป แต่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนเสมอมา โดยที่ไม่ต้องเอ่ยถึงคุณูปการของท่านในทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาประเทศ […]

ปฐมบท รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

October 21, 2014

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เป็นผลผลิตร่วมที่กลั่นมาจากการปฏิบัติการทางสังคมของประชาชนคนเล็กคนน้อยในสังคมร่วมกับองค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มานานนับหลายสิบปี โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนของประชาชนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง

ชง’ประยุทธ์’เร่งดันวาระด่วน พุ่งเป้าปรับใหญ่ภาคเกษตร-ฟื้นเชื่อมั่น ก.ท่องเที่ยวดัน”ปีเที่ยววิถีไทย”เป้า2.2ลล.

September 10, 2014

25 สิงหาคม 2557 หน่วยงานรัฐชง’ประยุทธ์’ดันแผนระยะสั้นบริหารประเทศ พาณิชย์เสนอดูแลข้าว9พันบาท/ตัน พร้อมผนึกกระทรวงเกษตรฯกำหนดยุทธศาสตร์ภาคเกษตรทั้งระบบ ด้านกระทรวงการคลังดัน “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ควบ”ภาษีมรดก” ขณะคมนาคมเล็งขออนุมัติรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 5 เส้นทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ารับพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้(25 ส.ค.) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโรดแมพปฏิรูปประเทศตามที่ประกาศไว้ราว 1 ปี ช่วงมีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศถือว่ามีความสำคัญและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีการปฏิรูปหลายด้าน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3 เดือนแรกในช่วงการบริหารของคสช.นั้น มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก อาทิ การเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เร่งรัดจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 9 หมื่นล้านบาท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเร่งอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ที่ค้างมานานตั้งแต่ปีก่อน ผลการสำรวจหลายสำนัก ประชาชน นักธุรกิจ และเกือบทุกภาคส่วน ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ และทีมครม.ใหม่ แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน อันดับแรก คือ ต้องการให้แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ปัญหาปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ แหล่งน้ำทำการเกษตร ยาเสพติด ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสินค้าราคาแพง ส่วนประเด็นรองลงไปคือ […]

ผ่า 8 ยุทธศาสตร์งบปี 2558

August 18, 2014

15 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยคาดว่าจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 186,240.7ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.2% มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น และเร่งรัดการวางรากฐานที่ดีของประเทศให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบ 2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 222,762.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลก ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายการป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานข่าวทั้ง ในและต่างประเทศ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 169,112.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพ ทางการคลังในระยะยาว สร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต […]

ประจินหารือคมนาคม เคาะโครงสร้างพื้นฐาน

July 25, 2014

“ประจิน” เรียก “สร้อยทิพย์” หารือโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 5 ด้าน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อหัวหน้า คสช.ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ หวังเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปิยะสวัสดิ์ ชี้ยกเลิกกองทุนน้ำมันฯพังทั้งระบบ แนะยืดเก็บภาษีดีเซลอีก 1 เดือน

July 25, 2014

25 มิถุนายน 2557 “ปิยสวัสดิ์” แนะ คสช.ต้องปฏิรูปพลังงานอย่างรอบคอบ ระบุหากยกเลิกกองทุนน้ำมันฯ กระทบอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศให้ล้มละลาย หวั่นเบนซินถูกแต่ราคาแอลพีจีพุ่งเป็น 26 บาทต่อ กก. ศาลปกครองรับคำฟ้องขอ กฟผ.เลิกซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี คลังเผยสั่งยืดเก็บภาษีดีเซลอีก 1 เดือน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยในงานสัมมนา “ปฏิรูปพลังงาน…เพื่อความยั่งยืนของไทย เปิดเผยว่า ในการปฏิรูปพลังงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น มีบางกลุ่มในสังคมต้องการให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงได้นั้น ซึ่งในความเป็นจริงหากยกเลิกกองทุนน้ำมันฯ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลงได้จริง 10 บาทต่อลิตร รวมถึงราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์บางชนิดลดลงได้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเป็นกลุ่มที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ราคากลุ่มเบนซินจะปรับลดลง แต่จะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานอื่นๆ ให้ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการชดเชยราคา โดยเฉพาะราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 จะปรับขึ้น 12 บาทต่อลิตร รวมถึงก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) จะต้องปรับขึ้นเป็น 26 บาทต่อกิโลกรัมตามต้นทุนที่แท้จริง โดยแอลพีจีภาคครัวเรือนและขนส่งจะต้องถูกปรับขึ้น แต่แอลพีจีภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการปรับลดลงจาก 30.13 บาทต่อกิโลกรัมในปัจจุบัน ลงมาเหลือ […]

พลังงานชง กพช. เปิดสัมปทานปิโตรฯ

July 25, 2014

18 มิถุยายน 2557 กระทรวงพลังงานเตรียมชง “พล.อ.ประยุทธ์”ในฐานะประธาน กพช.ชุดใหม่ อนุมัติเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบ 21 ชี้มีความจำเป็นหลังปริมาณก๊าซของประเทศลดลงทุกปี เผย 22 แปลงมีศักยภาพพบปิโตรเลียม แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ชุดใหม่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ จะมีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปิดยื่นขอสำรวจแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21 เนื่องจากที่ผ่านมามีความล่าช้ามากว่า 2 ปีแล้ว ประกอบกับมีการคัดค้านจากประชาชน ทำให้ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว “มีความจำเป็นต้องการเร่งรัดให้เปิดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมรอบ 21 เพราะปัจจุบันปริมาณก๊าซในอ่าวไทยเริ่มลดลงทุกปี จากปัจจุบันผลิตได้ 3,558 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และในอีก 8 ปีข้างหน้าหรือปี 2565 จะลดลงเหลือ 2,916 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และหลังจากนั้นในแต่ละปีจะทยอยลดลง 100-200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากไม่มีการลงทุนสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซเพิ่มขึ้นมา การผลิตก๊าซธรรมชาติจะถดถอยลงเรื่อยๆ จนหมดไปในที่สุด ซึ่งหากวันนั้นมาถึง โรงไฟฟ้าที่เคยใช้ก๊าซจากอ่าวไทยก็จะต้องทดแทนด้วยก๊าชธรรมชาติเหลว […]

มหาดไทยสบช่องของบฯ ผงะเพิ่มจากเดิมแสนล้าน

July 25, 2014

18 มิถุนายน 2557 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเตรียมเสนอ คสช.ตรวจสอบ 3 เมกะโปรเจ็กต์ หลังพบข้อมูลส่อคอร์รัปชัน พร้อมเปิดเวทีหารือแนวทางแก้โกง ก่อนเสนอสภาปฏิรูป ป.ป.ช.เผย คสช.เร่งแก้ปัญหาทุจริต ยันพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ขณะที่มหาดไทยสบช่องชงของบ 58 เพิ่มอู้ฟู่ เบ็ดเสร็จร่วม 4 แสนล้านบาท ท้องถิ่นรอฟาดเฉียด 3 แสนล้านบาท อ้างสนองยุทธศาสตร์ “บิ๊กตู่” เมื่อวันอังคาร นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าเตรียมเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 3-4 โครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจาก 8 โครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะนี้ ได้แก่ 1. โครงการจัดซื้อฝูงบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 38 ลำ มูลค่า 2.41 แสนล้านบาท 2. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 800 เมกะวัตต์ เพื่อติดตั้งให้แก่ […]

“ประยุทธ์”เตรียมประกาศนโยบายปฏิรูปพลังงาน จับตาแนวทาง”กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

July 23, 2014

21 กรกฎาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะประกาศนโยบายปฏิรูปพลังงานในเร็วนี้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการปฏิรูปพลังงาน หลังจากพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคสช.ได้เสนอแผนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน คสช.ได้ประกาศไว้ว่าการปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและต้องการให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน และบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) รวมทั้งล่าสุด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ ชุดใหม่เข้าไปแทน ก่อนหน้าการปฏิวัติในวันที่ 22 พ.ค. มีความเคลื่อนไหวด้านพลังงานของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่นำโดยนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ก่อนที่นายปิยสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านพลังงานในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลนานนท์ เมื่อปี 2550 ให้เข้ามามีบทบาทอีกครั้งในระดับปฏิบัติการ คือเป็นประธานบอร์ดปตท. นอกเหนือนี้ การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานชนิดที่เรียกว่า “ล้างบาง” โดยให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้ามห้วยจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)มาเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ฉบับที่ 95/2557 เมื่อวันที่ 17ก.ค. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ ชุดใหม่ ทั้ง 7 คน ก็เป็นทิศทางที่สอดรับกับแผนปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ เนื่องจากการตั้งเรกูเลเตอร์ทั้ง 7คน […]

“วิษณุ” เผยหากปฏิรูปประเทศไม่เสร็จใน1ปี เตรียมให้สนช.บรรจุแผนที่ค้างเข้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที

July 23, 2014

20 กรกฎาคม 2557 นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “อาทิตย์สโมสรกับวิษณุ” ออกอากาศทางช่องทีเอ็นเอ็น 24 โดยตอนหนึ่งนายวิษณุได้กล่าวถึงกระบวนการของสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติ ว่า เมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มออกมาแสดงความไม่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทย แต่สิ่งที่หนึ่งทุกกลุ่มเห็นตรงกันคือเรื่องการปฏิรูป และในเวลานี้ถือเป็นเวลาที่สมควรที่สุดเพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ได้ให้สัญญาว่าหากตั้งธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็จะจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อจากนั้นก็จะจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนอีกองค์กรที่ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศคือสภาปฏิรูปโดยจะแบ่งหัวข้อการปฏิรูป อาทิ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการเลือกตั้ง การปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น การศึกษา การสื่อสารมวลชน รวมทั้งเศรษฐกิจสังคม แต่จะปฏิรูปกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคนในสภาปฏิรูปซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้เพราะยิ่งมากคนก็มากความ ดังนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการในการพิจารณาความเห็น อย่างไรก็ตามคนที่มาทำหน้าที่กรรมาธิการปฏิรูปต้องมีเป้าหมายหมายที่ตรงกัน ทั้งนี้หากข้อสรุปใดและลงมติแล้วก็สามารถทำได้เลยตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็สามารถปฏิบัติได้ทันที “แต่อะไรก็ตามที่ต้องแก้ตัวบทกฎหมาย เช่น การปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูปการกระจายรายได้ การปฏิรูปการเมืองการปกครอง การปฏิรูปการเลือกตั้ง เราก็ต้องไปเปลี่ยนหรือออกกฎหมายเพื่อนำเข้าสภานิติบัญญัติ ตาม “แนวทางสภาปฏิรูปคิด สภานิติบัญญัติทำ” ซึ่งกระบวนทั้งหมดนี้หัวหน้าคสช.ระบุไว้ว่าต้องใช้เวลา 1 […]