ข้อเสนอรัฐธรรมนูญประชาชน 2558 ฉบับสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

December 24, 2015

ตามที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ก่อนนำไปให้ประชาชนลงมติ โดยร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือนมกราคม 2559 นั้น คณะทำงานยุทธศาสตร์สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ได้จัดประชุมสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อประมวลเนื้อหาข้อเสนอรัฐธรรมนูญของประชาชน และนำเสนอต่อสาธารณะ สนใจเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด “รัฐธรรมนูญใหม่ : สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ฯ” ได้ ดาวน์โหลด ข้อเสนอรัฐธรรมนูญของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป 2558

ประกาศรับสมัครคนทำงานเพื่อสังคม พิจารณารับ”รางวัลสันติประชาธรรม”

June 8, 2015

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรม ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม รางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๑. หลักการและเหตุผล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักพัฒนา ท่านได้ประกอบคุณงามความดีรับใช้ชาติและสังคมนานัปการ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นเสรีไทยผู้หนึ่งอีกด้วย แม้หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อาจารย์ป๋วยจะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไป แต่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนเสมอมา โดยที่ไม่ต้องเอ่ยถึงคุณูปการของท่านในทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาประเทศ […]

เค้าโครงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

November 4, 2014

1.ปฏิรูประบบภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน โดยการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม ด้วยการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า
2. ปฏิรูประบบการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
3.ปฏิรูประบบการเกษตร เพื่อคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อย
4.ปฏิรูปที่ดิน

ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง

November 4, 2014

ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง
ปฏิรูปโครงสร้างสังคม กระจายอำนาจสู่ประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ
เวทีสัญญาประชาคม ประชาชนพบพรรคการเมือง
โดยเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

ปฐมบท รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

October 21, 2014

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เป็นผลผลิตร่วมที่กลั่นมาจากการปฏิบัติการทางสังคมของประชาชนคนเล็กคนน้อยในสังคมร่วมกับองค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มานานนับหลายสิบปี โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนของประชาชนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง

ชง’ประยุทธ์’เร่งดันวาระด่วน พุ่งเป้าปรับใหญ่ภาคเกษตร-ฟื้นเชื่อมั่น ก.ท่องเที่ยวดัน”ปีเที่ยววิถีไทย”เป้า2.2ลล.

September 10, 2014

25 สิงหาคม 2557 หน่วยงานรัฐชง’ประยุทธ์’ดันแผนระยะสั้นบริหารประเทศ พาณิชย์เสนอดูแลข้าว9พันบาท/ตัน พร้อมผนึกกระทรวงเกษตรฯกำหนดยุทธศาสตร์ภาคเกษตรทั้งระบบ ด้านกระทรวงการคลังดัน “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ควบ”ภาษีมรดก” ขณะคมนาคมเล็งขออนุมัติรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 5 เส้นทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ารับพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้(25 ส.ค.) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโรดแมพปฏิรูปประเทศตามที่ประกาศไว้ราว 1 ปี ช่วงมีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศถือว่ามีความสำคัญและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีการปฏิรูปหลายด้าน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3 เดือนแรกในช่วงการบริหารของคสช.นั้น มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก อาทิ การเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เร่งรัดจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 9 หมื่นล้านบาท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเร่งอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ที่ค้างมานานตั้งแต่ปีก่อน ผลการสำรวจหลายสำนัก ประชาชน นักธุรกิจ และเกือบทุกภาคส่วน ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ และทีมครม.ใหม่ แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน อันดับแรก คือ ต้องการให้แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ปัญหาปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ แหล่งน้ำทำการเกษตร ยาเสพติด ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสินค้าราคาแพง ส่วนประเด็นรองลงไปคือ […]

ผ่า 8 ยุทธศาสตร์งบปี 2558

August 18, 2014

15 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยคาดว่าจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 186,240.7ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.2% มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น และเร่งรัดการวางรากฐานที่ดีของประเทศให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบ 2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 222,762.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลก ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายการป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานข่าวทั้ง ในและต่างประเทศ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 169,112.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพ ทางการคลังในระยะยาว สร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต […]