องค์ความรู้จากการทำงาน

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ได้จัดการประชุมระดมสมอง ของคณะบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับปัญหาป่าไม้–ที่ดิน1 จากการที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตาม “แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557” ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม2557 อันนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งในการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ มีการใช้มาตรการที่รุนแรง อาทิ จับกุมดำเนินคดี การไล่รื้อชุมชนบ้านเรือน รื้อถอนพืชผลอาสิน ห้ามชาวบ้านมิให้เข้าพื้นที่ตนใช้ทำประโยชน์ ฯลฯ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนเป็นอันมาก
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วน ได้แก่ บทวิเคราะห์พัฒนาการและความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป ซึ่งเป็นการประมวลเนื้อหาสำคัญที่ได้มีการอภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกัน
กป.อพช.ต้องการที่จะเสนอเอกสารนี้ไปยังผู้ที่อำนาจหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลและแนวความคิดในการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทฯ ข้างต้น และดำเนินการปรับปรุงปฏิรูปนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

ดาวน์โหลด ป่าไม้ ที่ดิน ปัญหาที่ยังมีทางออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>