5 ยุทธศาสตร์ “ข้าว-ชาวนา” ลดเหลื่อมล้ำ พัฒนายั่งยืน ยุค คสช.

July 25, 2014

21 กรกฎาคม 2557 “ข้าว” พืชเศรษฐกิจหลักของไทย ไม่ว่าจะรัฐบาลยุคไหน ยังไม่สามารถแก้ปัญหา “ข้าวและชาวนา” ได้เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน นโยบายที่ผ่านมา เน้นหนักไปทง “ประชานิยม” เป็นหลัก ใช้ “เงิน” ตกเขียวเกษตรกรชาวนา เป็นผลให้โครงสร้างการผลิตและค้าข้าวของไทยถูกบิดเบือนมาถึงปัจจุบัน หากไปดูเกษตรกรในภาคการผลิตในประเทศไทย จากจำนวนประชาชนทั้งหมด 64.5 ล้านคน อยู่ในนอกกลุ่มแรงงาน จำนวน 25.1 ล้านคน อยู่ในกลุ่มแรงงาน 39.4 ล้านคน และในกลุ่มแรงงาน แบ่งเป็นเกษตรกร 17 ล้านคน หรือ 43% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเป็นกลุ่มอื่น 22.4 ล้านคน หรือ 57% หากไปดูจำนวนเกษตรกรที่เพาะปลูกของพืชเกษตรสำคัญๆ จะพบว่าในส่วนของ “ข้าว” มี 3.7 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.6 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 0.5 ล้านครัวเรือน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ […]

เกษตรทฤษฏีใหม่

December 20, 2013

เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory farming) เป็นระบบเกษตร ที่เน้นการจัดการแหล่งน้ำ และการจัดสรรแบ่งส่วนพื้นที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีข้าวปลาอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียงตาม อัตตภาพ อันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้ว ยังก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเป็นหนทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานรากของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากสร้างระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ครึ่งหนึ่ง หรือแม้แต่หนึ่งในสี่ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ก็จะสามารถทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากกว่าระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พึงตระหนักก็คือแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพระราชดำรัสที่อยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอาหารในครอบครัว และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ดังนั้นการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ใหม่ที่ดำเนินไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีการเกษตร หรือการนำทฤษฎีไปใช้ โดยไม่เข้าใจเนื้อหา และปรัชญาที่อยู่ลึกเบื้องหลัง จะมีผลให้แนวทางการดำเนินการดังกล่าว ไม่ถูกจัดว่าเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน (1) หลักการของ “ทฤษฎีใหม่” (2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ใช้จ่ายตลอดปี ซึ่งได้ ดำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทาง […]